Sigurno korištenje plina

Sigurno korištenje plina

1.   Postupak u slučaju redukcije plina od dobavljača "PLINACRO"

U slučaju otežane isporuke plina (nedostatka plina na tržištu, kvara na plinovodu i sl.) korisnik usluge ili potrošač mora se pridržavati uputa distributera a po mogućnosti i sam reducirati vlastitu potrošnju.

2.  Postupci u slučaju nestanka plina zbog radova na plinovodu

Obustava plina u pojedinim dijelovima plinske mreže objavljuje se putem sredstava javnog informiranja, kod slučajnog presijecanja plinovoda odmah a kod planiranih radova 24 sata ranije.

Po završetku radova kada se plinovod stavi u funkciju korisnik usluge ili potrošač mora odblokirati regulator tlaka laganim povlačenjem poluge prema van, a ako ne uspije mora nazvati dežurnu službu distributera.

3.  Postupak u slučaju kvara na plinskoj napravi

U slučaju  kvara na plinskoj napravi (ne može se upaliti, neispravno gori, dimi ili čadi i dr.) potrebno je nazvati ovlaštenog servisera a napravu ne koristiti i zatvoriti zapor ili ventil ispred plinske naprave.

4.  Postupak u slučaju smetnji ili prilikom pojave mirisa plina

Ukoliko se miris pojavi u zatvorenom prostoru:

 • Odmah ugasiti sve plamenove !
 • Odmah otvoriti sve prozore i vrata !
 • Odmah zatvoriti zapor plinomjera ili glavni zapor u plinskom ormariću ili podrumu !
 • U prostoriju gdje se osjeti miris plina ne ulaziti sa otvorenim plamenom, svijetlom ili upaljenom cigaretom !
 • Ne paliti šibicu ili upaljač !
 • Ne uključivati ili isključivati električne sklopku !
 • Ne izvlačiti električni utikač !
 • Ne uključivati električna zvonca !
 • Ne pušiti !
 • Nakon zatvaranja glavnog zapora provjeriti jesu li sve plinske armature ( ventili ) zatvorene a otvorene zatvoriti !
 • Nakon što se zatvore sve plinske armature ( ventili ) ukoliko je moguće, potrebno je odmah obavijestiti distributera plina. Distributeru plina treba odmah prijaviti i pojavu slabijeg mirisa plina za koju se nemože  pronaći uzrok !
 • Ako je propuštanje plina primijećeno na ulici, tada treba upozoriti na to prolaznike te hitno obavjestiti policiju i distributera plina.
 • Obavjestiti stanare okolnih objekata da zatvore prozore i vrata !
 • Spriječiti uporabu otvorenog plamena, ne pušiti, ne koristiti upaljače ni šibice te spriječiti prolaz motornih vozila !
 • Ako se zbog istjecanja plin zapali na otvorenom prostoru-ulici ne treba ga gasiti već samo paziti da se ne proširi te pričekati dolazak vatrogasaca, policije i distributera.

DEŽURNA SLUŽBA DISTRIBUTERA: 048/716-197

Pregled odgovornosti potrošača i distributera prirodnog plina